375 mg, 500 mg, 750 mg film-coated tablets 
amoxicillin

50 mg / ml and 100 mg / ml granules for oral suspension 
amoxicillin

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine. It contains information that is important to you.

 • Save this information, you may need to read it again.
 • If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
 • This medicine has been prescribed for you only. Do not give it to others. It can harm them, even if they show signs of illness similar to yours.
 • If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This also applies to any side effects not mentioned in this information. See section 4.

This leaflet contains information about: 
1. What Amimox is and what it is used for 
2. What you need to know before you use Amimox 
3. How to take Amimox 
4. Possible side effects 
5. How to store Amimox 
6. Contents of the packaging and other information 

1. What Amimox is and what it is used for

What Amimox is

Amimox is an antibiotic. The active substance is amoxicillin, which belongs to the drug group “penicillins” with an extended-spectrum, which means that it has an effect against several different types of bacteria. Amimox prevents the bacterium from building a normal cell wall. Without a functioning cell wall, the bacterium dies quickly.

What Amimox is used for

Amimox is used to treat infections caused by bacteria in different parts of the body.

Amimox can also be used in combination with other medicines to treat stomach ulcers.

2. What you need to know before using Amimox

Do not take Amimox

 • if you / your child are allergic to amoxicillin, penicillin, or any of the other ingredients of this medicine (listed in section 6).
 • if you have previously had an allergic reaction to any antibiotic. For example, there may be a rash or swelling of the face or throat.
 • Do not take Amimox if any of the above apply to you. If you are not sure, talk to your doctor or pharmacist before taking Amimox.

Warnings and cautions

Talk to your doctor or pharmacist before taking Amimox if you / your child:

 • have glandular fever (fever, sore throat, swollen lymph nodes, and severe fatigue)
 • have kidney problems
 • do not urinate periodically.


If you are not sure if any of the above applies to you / your child, talk to a doctor or pharmacist before taking your child Amimox.

Blood and urine samples

If you are leaving:

 • urine tests ( glucose ) or blood tests to check liver function
 • estradiol samples (taken during pregnancy to check that the baby is developing normally)

you should tell your doctor or pharmacist that you are taking Amimox. Amimox may affect test results.

Other medicines and Amimox

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du/ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

 • Om du tar allopurinol (mot gikt) tillsammans med Amimox, kan risken för att få en allergisk hudreaktion öka.
 • Om du tar probenecid (mot gikt) kan läkaren ändra Amimox-dosen.
 • Om du tar läkemedel för att förhindra blodproppar (t.ex. warfarin), kan du behöva lämna fler blodprover.
 • Om du tar andra antibiotika (t.ex. tetracyklin) kan Amimox bli mindre effektivt.
 • Om du tar metotrexat (används för cancerbehandling och vid svår psoriasis), kan Amimox göra att biverkningarna ökar.

Amimox med mat och dryck

Amimox kan tas oberoende av måltid.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Amimox kan ha biverkningar och symtomen (till exempel allergiska reaktioner, yrsel och kramper) kan göra dig olämplig som förare.

Kör inte något fordon eller använd maskiner om du inte mår bra

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Amimox suspension innehåller sackaros, natrium och natriumbensoat

Om du/ditt barn inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du/ditt barn tar denna medicin.

Suspensionen innehåller socker vilket kan vara skadligt för tänderna. Det är viktigt med noggrann och regelbunden tandborstning/tandskötsel.

Amimox innehåller 330 mg sackaros per ml. Detta bör beaktas hos patienter med diabetes mellitus.

Detta läkemedel innehåller 0,81 mg bensoat per ml. Bensoat kan öka risken för gulsot (gulaktig hud och ögon) hos nyfödda (upp till 4 veckors ålder).

Amimox granulat till oral suspension (100 mg/ml) innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per ml, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Amimox granulat till oral suspension (50 mg/ml) innehåller 0,47 mg natrium(huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per ml. Detta motsvarar 0,02% av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

3. Hur du tar Amimox

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Skaka flaskan väl före varje dos.

Fördela doserna jämt över dygnet med minst 4 timmars mellanrum.

Vanlig dos är:

Barn som väger under 40 kg:

Alla doser beräknas grundat på barnets kroppsvikt i kg.

Läkaren kommer att tala om hur mycket Amimox du ska ge till ditt barn.

Den vanliga dosen är 40-90 mg per kg kroppsvikt under ett dygn, fördelat på två till tre doser.

Den högsta rekommenderade dosen är 100 mg per kg kroppsvikt per dygn.

Vuxna, äldre patienter och barn som väger 40 kg eller mer:

Den vanliga dosen är 250–500 mg tre gånger per dygn, eller 750 mg–1 gram var 12:e timme, beroende på infektionens svårighetsgrad och typ.

Allvarlig infektion: 750 mg – 1 gram per dygn.

Den högsta rekommenderade dosen är 6 gram per dygn.

Njurproblem:

Om du har njurproblem kan du få lägre dos.

Hur länge ska du ta Amimox?

• Fortsätt ta Amimox så länge läkaren har sagt, även om du känner dig bättre. Alla doser behövs för att bekämpa infektionen. Om några bakterier överlever kan infektionen komma tillbaka.

• Om du fortfarande inte mår bra när behandlingen är avslutad ska du söka läkare igen.

Om du/ditt barn har glömt att ta Amimox

 • Om du har glömt att ta en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det.
 • Ta inte nästa dos alltför snart, utan vänta cirka 4 timmar innan du tar nästa dos.
 • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Torsk (en svampinfektion som kan uppkomma på fuktiga områden på kroppen och orsaka ömhet, klåda och en vit flytning) kan utvecklas om man använder Amimox under längre tid. Om du får torsk ska du berätta det för din läkare.

Om du/ditt barn tar Amimox under en längre tid kan läkaren vilja ta extra prover för att kontrollera att njurar, lever och blod har normala funktioner.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Amimox eller att ge det till ditt barn och kontakta omedelbart läkare om du/barnet får någon av följande allvarliga biverkningar – omedelbar medicinsk behandling kan behövas:

Följande biverkningar är mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • Allergiska reaktioner, som kan visa sig som klåda eller hudutslag, svullnad i ansikte, läppar, tunga eller kroppen, eller andningssvårigheter. Dessa kan vara allvarliga och dödsfall har förekommit.
 • Utslag eller platta, knappnålsstora röda runda prickar under hudytan, eller blåmärken. Dessa orsakas av en inflammation i blodkärlens väggar på grund av en allergisk reaktion. Ledsmärtor (artrit) och njurproblem kan förekomma samtidigt.
 • Fördröjd allergisk reaktion, som oftast uppkommer 7 till 12 dagar efter att man tagit Amimox. Några av tecknen på en sådan reaktion är hudutslag, feber, ledsmärtor och förstorade lymfkörtlar, särskilt i armhålorna.
 • En hudreaktion kallad ”erythema multiforme”, då du kan få kliande rödlila fläckar på huden, särskilt på handflator och fotsulor, nässelutslagsliknande upphöjda svullnader i huden, ömmande områden i munhåla, ögon och på könsorgan. Du kan få feber och känna dig mycket trött.
 • Andra allvarliga hudreaktioner kan vara förändrad hudfärg, knölar under huden, blåsor, varblåsor, fjällning, rodnad, smärtor, klåda och flagande hud. Feber, huvudvärk och värk i kroppen kan förekomma samtidigt.
 • Influensaliknande symtom med utslag, feber, svullna körtlar och onormala resultat från blodprov (inklusive ökat antal vita blodkroppar (eosinofili) och leverenzymer) (läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS)).
 • Feber, frossbrytningar, halsont och andra tecken på infektion, eller att du lätt får blåmärken. Detta kan vara tecken på att blodkropparna påverkats.
 • Jarisch-Herxheimers reaktion kan uppträda då borrelia behandlas med Amimox, och orsaka feber, frossbrytningar, huvudvärk, muskelvärk och hudutslag.
 • Inflammation i tjocktarmen med diarré (ibland blodblandad), smärta och feber.
 • Allvarliga leverbiverkningar kan förekomma. De drabbar främst personer som behandlas under lång tid, män och äldre. Du måste omedelbart tala om för läkaren om du får:
  • svår diarré med blödning
  • blåsor eller rodnader på huden, eller blåmärken
  • mörkare urin eller ljusare avföring
  • gulfärgning av hud eller ögonvitor (gulsot). Läs även om anemi nedan, som kan orsaka gulsot.

Dessa biverkningar kan uppkomma under behandlingen eller flera veckor efteråt.

Om du får någon av ovanstående biverkningar ska du sluta ta läkemedlet och söka läkare omedelbart.

Ibland kan det hända att mindre allvarliga hudreaktioner uppstår, till exempel:

 • Lätt kliande utslag (runda, rosaröda fläckar), nässelutslagsliknande svullna områden på underarmar, ben, handflator, händer eller fötter. Detta är mindre vanligt (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).


Om du får någon av dessa biverkningar ska du tala med din läkare. Behandlingen med Amimox måste avbrytas.

Andra eventuella biverkningar är:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • hudutslag
 • illamående
 • diarré.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • kräkningar.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • Torsk (en jästinfektion i vagina, mun eller hudveck). Läkare eller apotekspersonal kan ge dig läkemedel mot torsk.
 • Njurproblem.
 • Kramper. Förekommer hos personer som tar höga doser eller har njurproblem.
 • Arsenal.
 • Hyperaktivitet.
 • Kristaller i urinen, vilket visar sig som grumlig urin, eller svårigheter eller smärtor när man kissar. Se till att dricka mycket så minskar risken att få sådana symtom.
 • Tänderna kan bli missfärgade, men återgår oftast till normalt utseende vid tandborstning (detta har rapporterats hos barn).
 • Tungan kan missfärgas och bli gul, brun eller svart och få ett hårigt utseende.
 • Kraftig nedbrytning av röda blodkroppar som orsakar en viss typ av anemi(blodbrist). Tecken på detta är: Trötthet, huvudvärk, andfåddhet, yrsel, blekhet och gulaktig hud och ögonvitor.
 • Lågt antal vita blodkroppar.
 • Lågt antal av den typ av blodkroppar som medverkar i blodkoagulationen.
 • Det kan ta längre tid än normalt för blodet att koagulera. Du kan märka detta om du får näsblod eller skär dig.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • Inflammation i hjärn- och ryggmärgshinnorna (aseptisk meningit).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.  

5. Hur Amimox ska förvaras

Suspensionen är hållbar i 14 dygn vid förvaring i kylskåp (2ºC – 8ºC) eller 10 dygn vid förvaring vid högst 25ºC.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Efter beredning på apotek innehåller 1 ml oral suspension 50 mg/ml:

Den aktiva substansen är amoxicillintrihydrat motsvarande amoxicillin 50 mg.

Övriga innehållsämnen är: socker (sackaros) ca 330 mg, natriumcitrat, citronsyra, konserveringsmedel (natriumbensoat E211), kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, xantangummi, smakämne (citron, jordgubb) samt renat vatten.

Efter beredning på apotek innehåller 1 ml oral suspension 100 mg/ml:

Den aktiva substansen är amoxicillintrihydrat motsvarande amoxicillin 100 mg.

Övriga innehållsämnen är: socker (sackaros) ca 330 mg, natriumcitrat, citronsyra, konserveringsmedel (natriumbensoat E211), kolloidal kiseldioxid, xantangummi, smakämnen (citron, jordgubb) samt renat vatten.

What the medicine looks like and the contents of the pack

Granules for oral suspension , 50 mg / ml: 60 ml, 125 ml, 200 ml glass bottle.

Granules for oral suspension , 100 mg / ml: 60 ml, 125 ml glass bottle.

Marketing Authorisation Holder:

Meda AB, Box 906, 170 09 Solna.

Phone 08-630 19 00

This leaflet was last modified on 19/10/2020

General advice on the use of antibioticsAntibiotics are used to treat infections caused by bacteria. They have no effect on infection caused by viruses .
Sometimes an antibiotic regimen does not help with a bacterial infection. One of the most common reasons for this is that the bacterium that causes infection is resistant(resistant) to the antibiotic used. This means that the bacterium can survive and even multiply despite the antibiotic treatment.
Bacteria can become resistant to antibiotics in many different ways. By being restrained with antibiotics , you can reduce the risk of the bacteria becoming resistant.
When you are prescribed a course of antibiotics by your doctor, it is only there to treat the ongoing infection . Follow the recommendations below and you can help prevent the development of resistance in the bacteria, which can mean that the antibiotic preparation no longer has any effect.
It is very important that you take your antibiotic at the right dose , at the right time and for as long as it is intended. Read the instructions that come with the medicine and ask your doctor or pharmacist to explain if there is anything you do not understand.Do not take antibiotics that have not been specifically prescribed for you. Use it only to treat the infection for which it was prescribed.Do not take antibiotics that have been prescribed to other people, even if they have an infection similar to yours.4. Do not give antibiotics prescribed to you to anyone else.5. If you have antibiotics left over after taking a treatment according to your doctor’s instructions, take the leftovers to the pharmacy, which will take care of the waste in an appropriate manner.

Muhammad Nadeem

Leave a Reply